EN PL DE

Regulamin korzystania z serwisu ExCalc

§1 Postanowienia ogólne
 1. Operatorem serwisu internetowego ExCalc jest Spółka działająca pod firmą CODEFUSION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, z adresem przy ul. Armii Krajowej 16/2, 45-071 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000351354, posiadająca NIP: 7542999127 oraz REGON 160311300, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną (zwanych dalej „Usługami”) przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu internetowego ExCalc, zwanego dalej „Serwisem”.
 3. Użytkownikiem jest podmiot zawierający z Operatorem umowę o świadczenie Usług.
 4. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonych w ramach niego przez Operatora poszczególnych Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Operatora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
§2 Prawa autorskie
 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
§3 Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu
 1. Operator dołożył wszelkich starań, aby stworzony Serwis był wolny od wad i błędów.
 2. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 3. Użytkownik przechowuje dane w serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Serwisie, w szczególności będącą skutkiem błędów, awarii, działań osób trzecich.
 4. Operator nie udziela żadnej gwarancji, iż obliczenia dokonane za pomocą Serwisu będą prawidłowe. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Operator może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
  • narusza postanowienia Regulaminu,
  • podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
  • podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  • działa na szkodę Operatora.
 6. W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie lit. a) – e) uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
 7. Operator może usunąć konto bezpłatne lub testowe w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przez minimum 3 miesiące lub gdy oferta na konta bezpłatne zostanie usunięta z cennika.
§4 Ochrona prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Serwisie. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika nie są prawdziwe lub kompletne, Operator ma prawo usunąć konto wraz Usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Użytkownikiem umowy dotyczące Usług zamówionych w ramach tego konta.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celach związanych ze świadczoną usługą.
 4. Użytkownik upoważnia Operatora do wykonywania czynności technicznych związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności do: przechowywania, utrwalania, zmieniania, usuwania, sporządzania kopii zapasowych tychże danych w celach związanych ze świadczoną Usługą.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Użytkownik może zwrócić się do Operatora z żądaniem poprawienia danych lub usunięcia całego konta wraz z wszystkimi danymi poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: excalc@codefusion.pl, z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.
 7. Operator zobowiązuje się, że nie wykorzysta danych, o których mowa w pkt. §4.2 w celach innych aniżeli bezpośrednio związanych ze świadczoną usługą, chyba, że nastąpi to za zgodą Użytkownika.
 8. Operator ma prawo, w celu wykonania Usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Użytkownika zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych na koncie Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwowych (policja, prokuratura).
§5 Polityka plików cookie
 1. Pliki cookies stanowią dane, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Więcej na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
§6 Odpłatność za korzystanie z serwisu
 1. Za korzystanie z Serwisu Operator pobiera od Użytkowników opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość organizowania promocji czasowo zwalniających Użytkownika z obowiązku opłaty za korzystanie z serwisu (lub pomniejszających tę opłatę).
 3. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego dezaktywowania konta danego Użytkownika w przypadku zalegania z płatnością za użytkowanie z Serwisu, a w przypadku zalegania z płatnością powyżej 3 miesięcy możliwość usunięcia konta Użytkownika (wraz ze wszelkimi danymi) z Serwisu.
 4. Faktury VAT za użytkowanie Serwisu wystawiane będą w ciągu 14 dni od wpływu należności na konto Operatora.
 5. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur bez podpisu za użytkowanie Serwisu i przesyłanie ich do Użytkownika.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe dostarczenie korespondencji z fakturą, wynikające nie z jego winy.
§7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do Operatora w formie pisemnej i określać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako klienta Operatora;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Operator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
§8 Zmiana Regulaminu
 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
 3. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, dotyczących świadczenia usług przez Operatora, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.
  Wersja dokumentu 2.0.0